โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 3 1 12 4 5 47
ร้อยละ 4.17 % 1.39 % 16.67 % 5.56 % 6.94 % 65.28 %
ระดับประถมศึกษา
583
จำนวน(คน) 38 32 23 70 55 365
ร้อยละ 6.52 % 5.49 % 3.95 % 12.01 % 9.43 % 62.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 655 คน
จำนวน(คน) 41 33 35 74 60 412
ร้อยละ 6.26 % 5.04 % 5.34 % 11.30 % 9.16 % 62.90 %

655 : 41 , 33 , 35 , 74 , 60 , 412...6.26 , 5.04 , 5.34 , 11.30 , 9.16 , 62.90 = 243 : 37.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 655 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 243 คน คิดเป็นร้อยละ 37.10%

Powered By www.thaieducation.net