โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 0 5 0 4 11
ร้อยละ 13.04 % 0.00 % 21.74 % 0.00 % 17.39 % 47.83 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 7 4 4 3 4 39
ร้อยละ 11.48 % 6.56 % 6.56 % 4.92 % 6.56 % 63.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 10 4 9 3 8 50
ร้อยละ 11.90 % 4.76 % 10.71 % 3.57 % 9.52 % 59.52 %

84 : 10 , 4 , 9 , 3 , 8 , 50...11.90 , 4.76 , 10.71 , 3.57 , 9.52 , 59.52 = 34 : 40.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 40.48%

Powered By www.thaieducation.net