โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 1 2 2 5 14
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 8.00 % 8.00 % 20.00 % 56.00 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 7 5 5 4 0 45
ร้อยละ 10.61 % 7.58 % 7.58 % 6.06 % 0.00 % 68.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 8 6 7 6 5 59
ร้อยละ 8.79 % 6.59 % 7.69 % 6.59 % 5.49 % 64.84 %

91 : 8 , 6 , 7 , 6 , 5 , 59...8.79 , 6.59 , 7.69 , 6.59 , 5.49 , 64.84 = 32 : 35.16
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 35.16%

Powered By www.thaieducation.net