โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 2 2 1 0 20
ร้อยละ 3.85 % 7.69 % 7.69 % 3.85 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 7 5 2 3 0 47
ร้อยละ 10.94 % 7.81 % 3.13 % 4.69 % 0.00 % 73.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 8 7 4 4 0 67
ร้อยละ 8.89 % 7.78 % 4.44 % 4.44 % 0.00 % 74.44 %

90 : 8 , 7 , 4 , 4 , 0 , 67...8.89 , 7.78 , 4.44 , 4.44 , 0.00 , 74.44 = 23 : 25.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 25.56%

Powered By www.thaieducation.net