โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 4 2 3 1 3 35
ร้อยละ 8.33 % 4.17 % 6.25 % 2.08 % 6.25 % 72.92 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 24 2 1 1 2 129
ร้อยละ 15.09 % 1.26 % 0.63 % 0.63 % 1.26 % 81.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 2 1 0 15 8 35
ร้อยละ 3.28 % 1.64 % 0.00 % 24.59 % 13.11 % 57.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 268 คน
จำนวน(คน) 30 5 4 17 13 199
ร้อยละ 11.19 % 1.87 % 1.49 % 6.34 % 4.85 % 74.25 %

207 : 28 , 4 , 4 , 2 , 5 , 164...13.53 , 1.93 , 1.93 , 0.97 , 2.42 , 79.23 = 43 : 20.77
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75%

Powered By www.thaieducation.net