โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 4 2 3 1 3 25
ร้อยละ 10.53 % 5.26 % 7.89 % 2.63 % 7.89 % 65.79 %
ระดับประถมศึกษา
160
จำนวน(คน) 20 5 3 2 3 127
ร้อยละ 12.50 % 3.13 % 1.88 % 1.25 % 1.88 % 79.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 2 1 1 4 5 56
ร้อยละ 2.90 % 1.45 % 1.45 % 5.80 % 7.25 % 81.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 26 8 7 7 11 208
ร้อยละ 9.74 % 3.00 % 2.62 % 2.62 % 4.12 % 77.90 %

198 : 24 , 7 , 6 , 3 , 6 , 152...12.12 , 3.54 , 3.03 , 1.52 , 3.03 , 76.77 = 46 : 23.23
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 22.10%

Powered By www.thaieducation.net