โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 4 2 3 1 3 25
ร้อยละ 10.53 % 5.26 % 7.89 % 2.63 % 7.89 % 65.79 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 20 1 1 1 1 137
ร้อยละ 12.42 % 0.62 % 0.62 % 0.62 % 0.62 % 85.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 2 1 1 5 4 55
ร้อยละ 2.94 % 1.47 % 1.47 % 7.35 % 5.88 % 80.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 26 4 5 7 8 217
ร้อยละ 9.74 % 1.50 % 1.87 % 2.62 % 3.00 % 81.27 %

199 : 24 , 3 , 4 , 2 , 4 , 162...12.06 , 1.51 , 2.01 , 1.01 , 2.01 , 81.41 = 37 : 18.59
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 18.73%

Powered By www.thaieducation.net