โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 4 2 3 1 3 25
ร้อยละ 10.53 % 5.26 % 7.89 % 2.63 % 7.89 % 65.79 %
ระดับประถมศึกษา
160
จำนวน(คน) 20 1 1 1 1 136
ร้อยละ 12.50 % 0.63 % 0.63 % 0.63 % 0.63 % 85.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 2 1 1 7 4 54
ร้อยละ 2.90 % 1.45 % 1.45 % 10.14 % 5.80 % 78.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 26 4 5 9 8 215
ร้อยละ 9.74 % 1.50 % 1.87 % 3.37 % 3.00 % 80.52 %

198 : 24 , 3 , 4 , 2 , 4 , 161...12.12 , 1.52 , 2.02 , 1.01 , 2.02 , 81.31 = 37 : 18.69
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 19.48%

Powered By www.thaieducation.net