โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 4 2 3 1 3 35
ร้อยละ 8.33 % 4.17 % 6.25 % 2.08 % 6.25 % 72.92 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 24 2 1 1 2 128
ร้อยละ 15.19 % 1.27 % 0.63 % 0.63 % 1.27 % 81.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 2 1 0 19 7 32
ร้อยละ 3.28 % 1.64 % 0.00 % 31.15 % 11.48 % 52.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 30 5 4 21 12 195
ร้อยละ 11.24 % 1.87 % 1.50 % 7.87 % 4.49 % 73.03 %

206 : 28 , 4 , 4 , 2 , 5 , 163...13.59 , 1.94 , 1.94 , 0.97 , 2.43 , 79.13 = 43 : 20.87
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 26.97%

Powered By www.thaieducation.net