โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 8 5 2 2 2 25
ร้อยละ 18.18 % 11.36 % 4.55 % 4.55 % 4.55 % 56.82 %
ระดับประถมศึกษา
156
จำนวน(คน) 17 12 5 4 4 114
ร้อยละ 10.90 % 7.69 % 3.21 % 2.56 % 2.56 % 73.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 7 6 3 2 1 41
ร้อยละ 11.67 % 10.00 % 5.00 % 3.33 % 1.67 % 68.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 260 คน
จำนวน(คน) 32 23 10 8 7 180
ร้อยละ 12.31 % 8.85 % 3.85 % 3.08 % 2.69 % 69.23 %

200 : 25 , 17 , 7 , 6 , 6 , 139...12.50 , 8.50 , 3.50 , 3.00 , 3.00 , 69.50 = 61 : 30.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 260 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77%

Powered By www.thaieducation.net