โรงเรียนบ้านทรายขาว (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 2 8 7 0 0 58
ร้อยละ 2.67 % 10.67 % 9.33 % 0.00 % 0.00 % 77.33 %
ระดับประถมศึกษา
197
จำนวน(คน) 5 2 12 0 0 178
ร้อยละ 2.54 % 1.02 % 6.09 % 0.00 % 0.00 % 90.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 6 6 18 1 1 59
ร้อยละ 6.59 % 6.59 % 19.78 % 1.10 % 1.10 % 64.84 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 363 คน
จำนวน(คน) 13 16 37 1 1 295
ร้อยละ 3.58 % 4.41 % 10.19 % 0.28 % 0.28 % 81.27 %

272 : 7 , 10 , 19 , 0 , 0 , 236...2.57 , 3.68 , 6.99 , 0.00 , 0.00 , 86.76 = 36 : 13.24
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 363 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 18.73%

Powered By www.thaieducation.net