โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 23
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 76.67 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 4 2 3 0 0 84
ร้อยละ 4.30 % 2.15 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 0 5 0 3 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.82 % 0.00 % 7.69 % 79.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 6 4 11 0 3 138
ร้อยละ 3.70 % 2.47 % 6.79 % 0.00 % 1.85 % 85.19 %

123 : 6 , 4 , 6 , 0 , 0 , 107...4.88 , 3.25 , 4.88 , 0.00 , 0.00 , 86.99 = 16 : 13.01
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 14.81%

Powered By www.thaieducation.net