โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 7.14 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 89
ร้อยละ 0.00 % 1.09 % 2.17 % 0.00 % 0.00 % 96.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 4 4 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 10.26 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 79.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 0 7 7 0 0 145
ร้อยละ 0.00 % 4.40 % 4.40 % 0.00 % 0.00 % 91.19 %

120 : 0 , 3 , 3 , 0 , 0 , 114...0.00 , 2.50 , 2.50 , 0.00 , 0.00 , 95.00 = 6 : 5.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.81%

Powered By www.thaieducation.net