โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 3.57 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 5 5 5 0 0 75
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 1 2 12 0 0 36
ร้อยละ 1.96 % 3.92 % 23.53 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 6 8 20 0 0 135
ร้อยละ 3.55 % 4.73 % 11.83 % 0.00 % 0.00 % 79.88 %

118 : 5 , 6 , 8 , 0 , 0 , 99...4.24 , 5.08 , 6.78 , 0.00 , 0.00 , 83.90 = 19 : 16.10
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.12%

Powered By www.thaieducation.net