โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 21
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 6 6 5 0 0 73
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 81.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 1 2 13 0 0 35
ร้อยละ 1.96 % 3.92 % 25.49 % 0.00 % 0.00 % 68.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 9 10 21 0 0 129
ร้อยละ 5.33 % 5.92 % 12.43 % 0.00 % 0.00 % 76.33 %

118 : 8 , 8 , 8 , 0 , 0 , 94...6.78 , 6.78 , 6.78 , 0.00 , 0.00 , 79.66 = 24 : 20.34
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.67%

Powered By www.thaieducation.net