โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 22
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 7.41 % 3.70 % 0.00 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 5 5 4 0 0 73
ร้อยละ 5.75 % 5.75 % 4.60 % 0.00 % 0.00 % 83.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 1 2 13 0 0 36
ร้อยละ 1.92 % 3.85 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 7 8 19 1 0 131
ร้อยละ 4.22 % 4.82 % 11.45 % 0.60 % 0.00 % 78.92 %

114 : 6 , 6 , 6 , 1 , 0 , 95...5.26 , 5.26 , 5.26 , 0.88 , 0.00 , 83.33 = 19 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 21.08%

Powered By www.thaieducation.net