โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 1 3 1 0 21
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 11.11 % 3.70 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 8 6 4 0 0 69
ร้อยละ 9.20 % 6.90 % 4.60 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 2 2 13 0 0 35
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 67.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 11 9 20 1 0 125
ร้อยละ 6.63 % 5.42 % 12.05 % 0.60 % 0.00 % 75.30 %

114 : 9 , 7 , 7 , 1 , 0 , 90...7.89 , 6.14 , 6.14 , 0.88 , 0.00 , 78.95 = 24 : 21.05
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 24.70%

Powered By www.thaieducation.net