โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 2 3 2 0 14
ร้อยละ 8.70 % 8.70 % 13.04 % 8.70 % 0.00 % 60.87 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 11 4 9 2 1 52
ร้อยละ 13.92 % 5.06 % 11.39 % 2.53 % 1.27 % 65.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 13 6 12 4 1 66
ร้อยละ 12.75 % 5.88 % 11.76 % 3.92 % 0.98 % 64.71 %

102 : 13 , 6 , 12 , 4 , 1 , 66...12.75 , 5.88 , 11.76 , 3.92 , 0.98 , 64.71 = 36 : 35.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29%

Powered By www.thaieducation.net