โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 2 0 1 0 18
ร้อยละ 8.70 % 8.70 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 13 5 5 5 2 51
ร้อยละ 16.05 % 6.17 % 6.17 % 6.17 % 2.47 % 62.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 15 7 5 6 2 69
ร้อยละ 14.42 % 6.73 % 4.81 % 5.77 % 1.92 % 66.35 %

104 : 15 , 7 , 5 , 6 , 2 , 69...14.42 , 6.73 , 4.81 , 5.77 , 1.92 , 66.35 = 35 : 33.65
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 33.65%

Powered By www.thaieducation.net