โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 2 0 1 0 17
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 13 6 5 5 2 52
ร้อยละ 15.66 % 7.23 % 6.02 % 6.02 % 2.41 % 62.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 15 8 5 6 2 69
ร้อยละ 14.29 % 7.62 % 4.76 % 5.71 % 1.90 % 65.71 %

105 : 15 , 8 , 5 , 6 , 2 , 69...14.29 , 7.62 , 4.76 , 5.71 , 1.90 , 65.71 = 36 : 34.29
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29%

Powered By www.thaieducation.net