โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 2 0 1 0 15
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 16 7 5 5 2 49
ร้อยละ 19.05 % 8.33 % 5.95 % 5.95 % 2.38 % 58.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 18 9 5 6 2 64
ร้อยละ 17.31 % 8.65 % 4.81 % 5.77 % 1.92 % 61.54 %

104 : 18 , 9 , 5 , 6 , 2 , 64...17.31 , 8.65 , 4.81 , 5.77 , 1.92 , 61.54 = 40 : 38.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46%

Powered By www.thaieducation.net