โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 17 6 0 2 0 34
ร้อยละ 28.81 % 10.17 % 0.00 % 3.39 % 0.00 % 57.63 %
ระดับประถมศึกษา
213
จำนวน(คน) 7 16 33 0 0 157
ร้อยละ 3.29 % 7.51 % 15.49 % 0.00 % 0.00 % 73.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 272 คน
จำนวน(คน) 24 22 33 2 0 191
ร้อยละ 8.82 % 8.09 % 12.13 % 0.74 % 0.00 % 70.22 %

272 : 24 , 22 , 33 , 2 , 0 , 191...8.82 , 8.09 , 12.13 , 0.74 , 0.00 , 70.22 = 81 : 29.78
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 272 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 29.78%

Powered By www.thaieducation.net