โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
2
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 2
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
23
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 17
ร้อยละ 13.04 % 4.35 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 73.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 25 คน
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 19
ร้อยละ 12.00 % 4.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 76.00 %

25 : 3 , 1 , 2 , 0 , 0 , 19...12.00 , 4.00 , 8.00 , 0.00 , 0.00 , 76.00 = 6 : 24.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 25 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00%

Powered By www.thaieducation.net