โรงเรียนท่าแสงวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 1 5 2 6 8
ร้อยละ 12.00 % 4.00 % 20.00 % 8.00 % 24.00 % 32.00 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 10 9 11 3 0 33
ร้อยละ 15.15 % 13.64 % 16.67 % 4.55 % 0.00 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 5 1 4 2 0 31
ร้อยละ 11.63 % 2.33 % 9.30 % 4.65 % 0.00 % 72.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 18 11 20 7 6 72
ร้อยละ 13.43 % 8.21 % 14.93 % 5.22 % 4.48 % 53.73 %

91 : 13 , 10 , 16 , 5 , 6 , 41...14.29 , 10.99 , 17.58 , 5.49 , 6.59 , 45.05 = 50 : 54.95
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 46.27%

Powered By www.thaieducation.net