โรงเรียนท่าแสงวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 17 0 7 0 0
ร้อยละ 0.00 % 70.83 % 0.00 % 29.17 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 10 5 11 4 2 37
ร้อยละ 14.49 % 7.25 % 15.94 % 5.80 % 2.90 % 53.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 5 0 3 1 1 36
ร้อยละ 10.87 % 0.00 % 6.52 % 2.17 % 2.17 % 78.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 15 22 14 12 3 73
ร้อยละ 10.79 % 15.83 % 10.07 % 8.63 % 2.16 % 52.52 %

93 : 10 , 22 , 11 , 11 , 2 , 37...10.75 , 23.66 , 11.83 , 11.83 , 2.15 , 39.78 = 56 : 60.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 47.48%

Powered By www.thaieducation.net