โรงเรียนท่าแสงวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 0 1 2 0 17
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 4.76 % 9.52 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 10 7 9 2 1 47
ร้อยละ 13.16 % 9.21 % 11.84 % 2.63 % 1.32 % 61.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 1 2 8 1 0 27
ร้อยละ 2.56 % 5.13 % 20.51 % 2.56 % 0.00 % 69.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 12 9 18 5 1 91
ร้อยละ 8.82 % 6.62 % 13.24 % 3.68 % 0.74 % 66.91 %

97 : 11 , 7 , 10 , 4 , 1 , 64...11.34 , 7.22 , 10.31 , 4.12 , 1.03 , 65.98 = 33 : 34.02
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 33.09%

Powered By www.thaieducation.net