โรงเรียนท่าแสงวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 5 0 0 1 0 16
ร้อยละ 22.73 % 0.00 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 10 0 9 0 12 47
ร้อยละ 12.82 % 0.00 % 11.54 % 0.00 % 15.38 % 60.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 3 0 5 0 1 40
ร้อยละ 6.12 % 0.00 % 10.20 % 0.00 % 2.04 % 81.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 18 0 14 1 13 103
ร้อยละ 12.08 % 0.00 % 9.40 % 0.67 % 8.72 % 69.13 %

100 : 15 , 0 , 9 , 1 , 12 , 63...15.00 , 0.00 , 9.00 , 1.00 , 12.00 , 63.00 = 37 : 37.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 30.87%

Powered By www.thaieducation.net