โรงเรียนท่าแสงวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 5 0 0 1 0 16
ร้อยละ 22.73 % 0.00 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 10 0 9 0 12 44
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 12.00 % 0.00 % 16.00 % 58.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 3 0 5 0 1 40
ร้อยละ 6.12 % 0.00 % 10.20 % 0.00 % 2.04 % 81.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 18 0 14 1 13 100
ร้อยละ 12.33 % 0.00 % 9.59 % 0.68 % 8.90 % 68.49 %

97 : 15 , 0 , 9 , 1 , 12 , 60...15.46 , 0.00 , 9.28 , 1.03 , 12.37 , 61.86 = 37 : 38.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 31.51%

Powered By www.thaieducation.net