โรงเรียนท่าแสงวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 18
ร้อยละ 13.64 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 2 0 8 0 5 59
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 10.81 % 0.00 % 6.76 % 79.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 4 0 5 0 2 38
ร้อยละ 8.16 % 0.00 % 10.20 % 0.00 % 4.08 % 77.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 9 0 14 0 7 115
ร้อยละ 6.21 % 0.00 % 9.66 % 0.00 % 4.83 % 79.31 %

96 : 5 , 0 , 9 , 0 , 5 , 77...5.21 , 0.00 , 9.38 , 0.00 , 5.21 , 80.21 = 19 : 19.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69%

Powered By www.thaieducation.net