โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 19
ร้อยละ 9.09 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 6 4 0 2 0 60
ร้อยละ 8.33 % 5.56 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 94 คน
จำนวน(คน) 8 5 0 2 0 79
ร้อยละ 8.51 % 5.32 % 0.00 % 2.13 % 0.00 % 84.04 %

94 : 8 , 5 , 0 , 2 , 0 , 79...8.51 , 5.32 , 0.00 , 2.13 , 0.00 , 84.04 = 15 : 15.96
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 94 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.96%

Powered By www.thaieducation.net