โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
100
จำนวน(คน) 10 5 3 2 2 78
ร้อยละ 10.00 % 5.00 % 3.00 % 2.00 % 2.00 % 78.00 %
ระดับประถมศึกษา
269
จำนวน(คน) 22 15 7 5 3 217
ร้อยละ 8.18 % 5.58 % 2.60 % 1.86 % 1.12 % 80.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 4 8 1 0 0 63
ร้อยละ 5.26 % 10.53 % 1.32 % 0.00 % 0.00 % 82.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 445 คน
จำนวน(คน) 36 28 11 7 5 358
ร้อยละ 8.09 % 6.29 % 2.47 % 1.57 % 1.12 % 80.45 %

369 : 32 , 20 , 10 , 7 , 5 , 295...8.67 , 5.42 , 2.71 , 1.90 , 1.36 , 79.95 = 74 : 20.05
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 445 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 19.55%

Powered By www.thaieducation.net