โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
98
จำนวน(คน) 2 4 2 0 0 90
ร้อยละ 2.04 % 4.08 % 2.04 % 0.00 % 0.00 % 91.84 %
ระดับประถมศึกษา
267
จำนวน(คน) 20 12 19 1 1 214
ร้อยละ 7.49 % 4.49 % 7.12 % 0.37 % 0.37 % 80.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 7 1 9 0 1 60
ร้อยละ 8.97 % 1.28 % 11.54 % 0.00 % 1.28 % 76.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 443 คน
จำนวน(คน) 29 17 30 1 2 364
ร้อยละ 6.55 % 3.84 % 6.77 % 0.23 % 0.45 % 82.17 %

365 : 22 , 16 , 21 , 1 , 1 , 304...6.03 , 4.38 , 5.75 , 0.27 , 0.27 , 83.29 = 61 : 16.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 443 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 17.83%

Powered By www.thaieducation.net