โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
102
จำนวน(คน) 10 5 3 5 3 76
ร้อยละ 9.80 % 4.90 % 2.94 % 4.90 % 2.94 % 74.51 %
ระดับประถมศึกษา
266
จำนวน(คน) 10 10 12 7 1 226
ร้อยละ 3.76 % 3.76 % 4.51 % 2.63 % 0.38 % 84.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 3 2 3 2 1 68
ร้อยละ 3.80 % 2.53 % 3.80 % 2.53 % 1.27 % 86.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 447 คน
จำนวน(คน) 23 17 18 14 5 370
ร้อยละ 5.15 % 3.80 % 4.03 % 3.13 % 1.12 % 82.77 %

368 : 20 , 15 , 15 , 12 , 4 , 302...5.43 , 4.08 , 4.08 , 3.26 , 1.09 , 82.07 = 66 : 17.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 447 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 17.23%

Powered By www.thaieducation.net