โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
102
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 97
ร้อยละ 3.92 % 0.00 % 0.98 % 0.00 % 0.00 % 95.10 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 16 0 6 0 0 35
ร้อยละ 28.07 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 61.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 72
ร้อยละ 5.06 % 0.00 % 3.80 % 0.00 % 0.00 % 91.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 238 คน
จำนวน(คน) 24 0 10 0 0 204
ร้อยละ 10.08 % 0.00 % 4.20 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %

159 : 20 , 0 , 7 , 0 , 0 , 132...12.58 , 0.00 , 4.40 , 0.00 , 0.00 , 83.02 = 27 : 16.98
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 238 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29%

Powered By www.thaieducation.net