โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
127
จำนวน(คน) 13 3 2 1 1 107
ร้อยละ 10.24 % 2.36 % 1.57 % 0.79 % 0.79 % 84.25 %
ระดับประถมศึกษา
243
จำนวน(คน) 5 2 4 2 4 226
ร้อยละ 2.06 % 0.82 % 1.65 % 0.82 % 1.65 % 93.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
92
จำนวน(คน) 3 0 4 0 2 83
ร้อยละ 3.26 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 2.17 % 90.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 462 คน
จำนวน(คน) 21 5 10 3 7 416
ร้อยละ 4.55 % 1.08 % 2.16 % 0.65 % 1.52 % 90.04 %

370 : 18 , 5 , 6 , 3 , 5 , 333...4.86 , 1.35 , 1.62 , 0.81 , 1.35 , 90.00 = 37 : 10.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 462 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 9.96%

Powered By www.thaieducation.net