โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
132
จำนวน(คน) 6 5 3 6 4 108
ร้อยละ 4.55 % 3.79 % 2.27 % 4.55 % 3.03 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
257
จำนวน(คน) 12 10 8 7 9 211
ร้อยละ 4.67 % 3.89 % 3.11 % 2.72 % 3.50 % 82.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
116
จำนวน(คน) 5 6 4 5 3 93
ร้อยละ 4.31 % 5.17 % 3.45 % 4.31 % 2.59 % 80.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 505 คน
จำนวน(คน) 23 21 15 18 16 412
ร้อยละ 4.55 % 4.16 % 2.97 % 3.56 % 3.17 % 81.58 %

389 : 18 , 15 , 11 , 13 , 13 , 319...4.63 , 3.86 , 2.83 , 3.34 , 3.34 , 82.01 = 70 : 17.99
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 505 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 18.42%

Powered By www.thaieducation.net