โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
127
จำนวน(คน) 4 4 5 5 4 105
ร้อยละ 3.15 % 3.15 % 3.94 % 3.94 % 3.15 % 82.68 %
ระดับประถมศึกษา
257
จำนวน(คน) 5 4 3 4 2 239
ร้อยละ 1.95 % 1.56 % 1.17 % 1.56 % 0.78 % 93.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
92
จำนวน(คน) 4 3 3 3 1 78
ร้อยละ 4.35 % 3.26 % 3.26 % 3.26 % 1.09 % 84.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 476 คน
จำนวน(คน) 13 11 11 12 7 422
ร้อยละ 2.73 % 2.31 % 2.31 % 2.52 % 1.47 % 88.66 %

384 : 9 , 8 , 8 , 9 , 6 , 344...2.34 , 2.08 , 2.08 , 2.34 , 1.56 , 89.58 = 40 : 10.42
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 476 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 11.34%

Powered By www.thaieducation.net