โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
127
จำนวน(คน) 6 5 6 6 6 98
ร้อยละ 4.72 % 3.94 % 4.72 % 4.72 % 4.72 % 77.17 %
ระดับประถมศึกษา
257
จำนวน(คน) 7 6 4 4 3 233
ร้อยละ 2.72 % 2.33 % 1.56 % 1.56 % 1.17 % 90.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
92
จำนวน(คน) 5 4 4 3 2 74
ร้อยละ 5.43 % 4.35 % 4.35 % 3.26 % 2.17 % 80.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 476 คน
จำนวน(คน) 18 15 14 13 11 405
ร้อยละ 3.78 % 3.15 % 2.94 % 2.73 % 2.31 % 85.08 %

384 : 13 , 11 , 10 , 10 , 9 , 331...3.39 , 2.86 , 2.60 , 2.60 , 2.34 , 86.20 = 53 : 13.80
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 476 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 14.92%

Powered By www.thaieducation.net