โรงเรียนบ้านหนองม่วง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 2 0 2 0 9
ร้อยละ 13.33 % 13.33 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 5 5 2 5 0 36
ร้อยละ 9.43 % 9.43 % 3.77 % 9.43 % 0.00 % 67.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 7 7 2 7 0 45
ร้อยละ 10.29 % 10.29 % 2.94 % 10.29 % 0.00 % 66.18 %

68 : 7 , 7 , 2 , 7 , 0 , 45...10.29 , 10.29 , 2.94 , 10.29 , 0.00 , 66.18 = 23 : 33.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 33.82%

Powered By www.thaieducation.net