โรงเรียนบ้านหนองม่วง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 5 5 1 5 1 1
ร้อยละ 27.78 % 27.78 % 5.56 % 27.78 % 5.56 % 5.56 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 10 10 3 10 2 19
ร้อยละ 18.52 % 18.52 % 5.56 % 18.52 % 3.70 % 35.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 15 15 4 15 3 20
ร้อยละ 20.83 % 20.83 % 5.56 % 20.83 % 4.17 % 27.78 %

72 : 15 , 15 , 4 , 15 , 3 , 20...20.83 , 20.83 , 5.56 , 20.83 , 4.17 , 27.78 = 52 : 72.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22%

Powered By www.thaieducation.net