โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 8 3 2 0 18
ร้อยละ 0.00 % 25.81 % 9.68 % 6.45 % 0.00 % 58.06 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 1 1 1 5 0 71
ร้อยละ 1.27 % 1.27 % 1.27 % 6.33 % 0.00 % 89.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 2 2 6 1 2 36
ร้อยละ 4.08 % 4.08 % 12.24 % 2.04 % 4.08 % 73.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 3 11 10 8 2 125
ร้อยละ 1.89 % 6.92 % 6.29 % 5.03 % 1.26 % 78.62 %

110 : 1 , 9 , 4 , 7 , 0 , 89...0.91 , 8.18 , 3.64 , 6.36 , 0.00 , 80.91 = 21 : 19.09
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.38%

Powered By www.thaieducation.net