โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 14 3 0 0 11
ร้อยละ 6.67 % 46.67 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 36.67 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 4 22 5 0 0 49
ร้อยละ 5.00 % 27.50 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 61.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 6 8 10 0 0 25
ร้อยละ 12.24 % 16.33 % 20.41 % 0.00 % 0.00 % 51.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 12 44 18 0 0 85
ร้อยละ 7.55 % 27.67 % 11.32 % 0.00 % 0.00 % 53.46 %

110 : 6 , 36 , 8 , 0 , 0 , 60...5.45 , 32.73 , 7.27 , 0.00 , 0.00 , 54.55 = 50 : 45.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 46.54%

Powered By www.thaieducation.net