โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 4 4 3 4 0 15
ร้อยละ 13.33 % 13.33 % 10.00 % 13.33 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 11 1 7 0 0 63
ร้อยละ 13.41 % 1.22 % 8.54 % 0.00 % 0.00 % 76.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 3 2 9 2 3 32
ร้อยละ 5.88 % 3.92 % 17.65 % 3.92 % 5.88 % 62.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 18 7 19 6 3 110
ร้อยละ 11.04 % 4.29 % 11.66 % 3.68 % 1.84 % 67.48 %

112 : 15 , 5 , 10 , 4 , 0 , 78...13.39 , 4.46 , 8.93 , 3.57 , 0.00 , 69.64 = 34 : 30.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 32.52%

Powered By www.thaieducation.net