โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 6 1 0 5 0 18
ร้อยละ 20.00 % 3.33 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 15 0 4 0 0 63
ร้อยละ 18.29 % 0.00 % 4.88 % 0.00 % 0.00 % 76.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 10 3 0 0 3 35
ร้อยละ 19.61 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 5.88 % 68.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 31 4 4 5 3 116
ร้อยละ 19.02 % 2.45 % 2.45 % 3.07 % 1.84 % 71.17 %

112 : 21 , 1 , 4 , 5 , 0 , 81...18.75 , 0.89 , 3.57 , 4.46 , 0.00 , 72.32 = 31 : 27.68
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 28.83%

Powered By www.thaieducation.net