โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 6 4 1 3 0 14
ร้อยละ 21.43 % 14.29 % 3.57 % 10.71 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 28 6 6 6 0 43
ร้อยละ 31.46 % 6.74 % 6.74 % 6.74 % 0.00 % 48.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 8 2 11 2 0 32
ร้อยละ 14.55 % 3.64 % 20.00 % 3.64 % 0.00 % 58.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 42 12 18 11 0 89
ร้อยละ 24.42 % 6.98 % 10.47 % 6.40 % 0.00 % 51.74 %

117 : 34 , 10 , 7 , 9 , 0 , 57...29.06 , 8.55 , 5.98 , 7.69 , 0.00 , 48.72 = 60 : 51.28
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 48.26%

Powered By www.thaieducation.net