โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 6 4 1 0 0 16
ร้อยละ 22.22 % 14.81 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 59.26 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 28 6 6 0 0 51
ร้อยละ 30.77 % 6.59 % 6.59 % 0.00 % 0.00 % 56.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 8 2 12 0 0 32
ร้อยละ 14.81 % 3.70 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 59.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 42 12 19 0 0 99
ร้อยละ 24.42 % 6.98 % 11.05 % 0.00 % 0.00 % 57.56 %

118 : 34 , 10 , 7 , 0 , 0 , 67...28.81 , 8.47 , 5.93 , 0.00 , 0.00 , 56.78 = 51 : 43.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 42.44%

Powered By www.thaieducation.net