โรงเรียนบ้านพรุพี (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 26
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 4 0 8 0 0 39
ร้อยละ 7.84 % 0.00 % 15.69 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 80 คน
จำนวน(คน) 6 0 9 0 0 65
ร้อยละ 7.50 % 0.00 % 11.25 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %

80 : 6 , 0 , 9 , 0 , 0 , 65...7.50 , 0.00 , 11.25 , 0.00 , 0.00 , 81.25 = 15 : 18.75ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75%

Powered By www.thaieducation.net