โรงเรียนบ้านพรุพี (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 6.67 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 49
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.26 % 0.00 % 0.00 % 90.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 0 2 6 0 0 76
ร้อยละ 0.00 % 2.38 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %

84 : 0 , 2 , 6 , 0 , 0 , 76...0.00 , 2.38 , 7.14 , 0.00 , 0.00 , 90.48 = 8 : 9.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52%

Powered By www.thaieducation.net