โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 5 0 2 0 0 22
ร้อยละ 17.24 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 75.86 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 2 2 10 0 0 82
ร้อยละ 2.08 % 2.08 % 10.42 % 0.00 % 0.00 % 85.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 2 1 6 0 0 50
ร้อยละ 3.39 % 1.69 % 10.17 % 0.00 % 0.00 % 84.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 9 3 18 0 0 154
ร้อยละ 4.89 % 1.63 % 9.78 % 0.00 % 0.00 % 83.70 %

125 : 7 , 2 , 12 , 0 , 0 , 104...5.60 , 1.60 , 9.60 , 0.00 , 0.00 , 83.20 = 21 : 16.80
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30%

Powered By www.thaieducation.net