โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 26
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 7 3 8 0 0 80
ร้อยละ 7.14 % 3.06 % 8.16 % 0.00 % 0.00 % 81.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 3 4 6 0 1 47
ร้อยละ 4.92 % 6.56 % 9.84 % 0.00 % 1.64 % 77.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 12 7 16 0 1 153
ร้อยละ 6.35 % 3.70 % 8.47 % 0.00 % 0.53 % 80.95 %

128 : 9 , 3 , 10 , 0 , 0 , 106...7.03 , 2.34 , 7.81 , 0.00 , 0.00 , 82.81 = 22 : 17.19
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05%

Powered By www.thaieducation.net